HomeAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

  • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Medical Division B.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 86841548, gevestigd aan de Costerweg 1 unit 12 te (5466 AM) Veghel, en alle aan haar gelieerde ondernemingen, rechtspersonen en ondernemingen, voor zover deze rechtspersonen en ondernemingen deze algemene voorwaarden van toepassing verklaren op hun rechtsverhoudingen met opdrachtgevers, waaronder in ieder geval Medical Division, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75512440.

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, met wie de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat dan wel die tot wie de opdrachtnemer in enige rechtsbetrekking staat of jegens wie de opdrachtnemer enige (rechts)handeling verricht.

Overeenkomst: Elke overeenkomst ter zake van de levering van zaken en/of diensten, die tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer tot stand komt, elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding (waaronder de aanvraag van de opdrachtgever en de offerte van de opdrachtnemer) en ter uitvoering daarvan.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

Alle aanbiedingen en offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte van de opdrachtnemer schriftelijk aanvaardt, dan wel op het moment dat de opdrachtnemer een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk bevestigt. Wijzigingen dienen vier weken voor aanvang van het evenement schriftelijk doorgegeven te worden. 

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

Artikel 5 – Betaling

Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn (14 dagen) en op de wijze zoals aangegeven in de factuur van de opdrachtnemer. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd, dit bedraagt 20% van het totale factuurbedrag op de derde herinnering en 30% van het totale factuurbedrag op de vierde herinnering. Indien er na de vierde herinnering geen betaling ontvangen is, zal de factuur uitbesteed worden aan een incassobureau waar opdrachtnemer aangemeld is.

Artikel 6 – Annuleringskosten

Annuleringen dienen schriftelijk te worden doorgegeven. In geval van annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • Bij annulering 4 weken voor het evenement: 50% van het totale factuurbedrag.
  • Bij annulering 2 weken voor het evenement: 75% van het totale factuurbedrag.
  • Eventuele logistieke kosten worden separaat in rekening gebracht en zijn inzichtelijk in de offerte.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de opdrachtnemer. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Medical Division B.V. is verzekerd bij VvAA onder relatienummer: 293420.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Op alle offertes zijn specifieke voorwaarden van toepassing, deze worden met de offertes meegestuurd. Geschillen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer is gevestigd.

Artikel 9 – Intellectueel Eigendom

Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 10 – Overmacht

In geval van overmacht is de opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten, hierdoor ontstaan.
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden verlangd.

Artikel 11 – Wijzigingen en Aanvullingen

Wijzigingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen zullen aan de opdrachtgever worden medegedeeld en zullen na dertig dagen van kracht worden, tenzij de opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk bezwaar maakt.

Artikel 12 – Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13 – Slotbepalingen

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 14 – Gezondheids- en Veiligheidsvoorschriften

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante gezondheids- en veiligheidsvoorschriften tijdens het evenement. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle benodigde vergunningen en goedkeuringen zijn verkregen.

Artikel 15 – Verzekeringen

De opdrachtgever dient zorg te dragen voor adequate verzekeringen voor het evenement, waaronder maar niet beperkt tot aansprakelijkheidsverzekering en evenementverzekering. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die onder een dergelijke verzekering valt.

Artikel 16 – Persoonsgegevens en Privacy

De opdrachtnemer zal alle persoonsgegevens die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden verwerkt, behandelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De opdrachtgever stemt in met de verwerking van deze gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17 – Rechten en Plichten van Derden
Indien de opdrachtnemer derden inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de gedragingen van deze derden. De opdrachtgever gaat akkoord met de inschakeling van derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18 – Wijzigingen in Wet- en Regelgeving
Indien als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving aanpassingen in de dienstverlening noodzakelijk zijn, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk over informeren. Eventuele kosten die voortvloeien uit deze aanpassingen kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 19 – Onvoorziene Omstandigheden

In geval van onvoorziene omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, zoals natuurrampen, epidemieën, pandemieën, oorlogen, of andere overmachtssituaties, zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn jegens de opdrachtgever.

Artikel 20 – Annulerings- en Wijzigingsbeleid voor Deelnemers

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het informeren van de deelnemers over het annulerings- en wijzigingsbeleid van het evenement. Annuleringen door individuele deelnemers kunnen onderhevig zijn aan administratieve kosten die door de opdrachtnemer worden vastgesteld.

Artikel 21 – Specifieke Dienstverleningsvoorwaarden

Specifieke voorwaarden voor de dienstverlening, zoals technische eisen, logistieke details, en bijzonderheden met betrekking tot de locatie, zullen in de offerte worden gespecificeerd en maken deel uit van de overeenkomst.

Artikel 22 – Einde Overeenkomst

De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling aanvraagt, of anderszins in betalingsproblemen verkeert. In dergelijke gevallen blijven de verplichtingen van de opdrachtgever om openstaande bedragen te voldoen onverminderd van kracht.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Medical Division B.V. zoals opgesteld op 17 juni 2024.

Close
Bericht ons