HomeAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Medical Division B.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 86841548, gevestigd aan de Broedplaats 4 te (7332CK) Apeldoorn, en alle aan haar gelieerde ondernemingen, rechtspersonen en ondernemingen, voor zover deze rechtspersonen en ondernemingen deze algemene voorwaarden van toepassing verklaren op hun rechtsverhoudingen met opdrachtgevers, waaronder in ieder geval Medical Division, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75512440.

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, met wie de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat dan wel die tot wie de opdrachtnemer in enige rechtsbetrekking staat of jegens wie de opdrachtnemer enige (rechts)handeling verricht.

Overeenkomst: Elke overeenkomst ter zake van de levering van zaken en/of diensten, die tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer tot stand komt, elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding (waaronder de aanvraag van de opdrachtgever en de offerte van de opdrachtnemer) en ter uitvoering daarvan.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.
 • Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 • Alle aanbiedingen en offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte van de opdrachtnemer schriftelijk aanvaardt, dan wel op het moment dat de opdrachtnemer een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk bevestigt.
 •  Wijzigingen dienen vier weken voor aanvang van het evenement schriftelijk doorgegeven te worden. 

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

 • De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

Artikel 5 – Betaling

 • Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn (14 dagen) en op de wijze zoals aangegeven in de factuur van de opdrachtnemer.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd, dit bedraagt 10% van het totale factuurbedrag op de derde herinnering en 20% bij van het totale factuurbedrag op de vierde herinnering.
 • Indien er na de vierde herinnering geen betaling ontvangen is, zal de factuur uitbesteed worden aan een incassobureau waar opdrachtnemer aangemeld is.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de opdrachtnemer.
 • De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer wordt uitgekeerd.
 • Medical Division B.V. is verzekerd bij VvAA onder relatienummer: 293420

Artikel 7 – Toepasselijk recht en geschillen

 • Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • Op alle offertes zijn specifieke voorwaarden van toepassing, deze worden met de offertes meegestuurd.
 • Geschillen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer is gevestigd.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Medical Division B.V. zoals opgesteld op 08 februari 2024.

A. Uzpak Eigenaar Medical Division

Close
Bericht ons