HomePrivacybeleid

Privacybeleid

Algemene Voorwaarden
Artikel 1 – Definities

• In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: Medical Division B.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder
nummer 86841548, gevestigd aan de Broedplaats 4 te (7332CK) Apeldoorn, en alle aan haar
gelieerde ondernemingen, rechtspersonen en ondernemingen, voor zover deze
rechtspersonen en ondernemingen deze algemene voorwaarden van toepassing verklaren
op hun rechtsverhoudingen met opdrachtgevers, waaronder in ieder geval Medical Division,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75512440.
b. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, met wie de opdrachtnemer een
overeenkomst aangaat dan wel die tot wie de opdrachtnemer in enige rechtsbetrekking
staat of jegens wie de opdrachtnemer enige (rechts)handeling verricht.
c. Overeenkomst: Elke overeenkomst ter zake van de levering van zaken en/of diensten, die
tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer tot stand komt, elke aanvulling daarop en/of
wijziging daarin, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding (waaronder de aanvraag
van de opdrachtgever en de offerte van de opdrachtnemer) en ter uitvoering daarvan.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.
• Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.
• Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van
de hand gewezen, tenzij de opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst
• Alle aanbiedingen en offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn
voor aanvaarding bevatten.
• De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte van de
opdrachtnemer schriftelijk aanvaardt, dan wel op het moment dat de opdrachtnemer een
opdracht van de opdrachtgever schriftelijk bevestigt.


Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst
• De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
• De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de opdrachtnemer naar
zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig en in de
gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.


Artikel 5 – Betaling
• Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn (14 dagen) en op de wijze
zoals aangegeven in de factuur van de opdrachtnemer.
• Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en
is hij wettelijke rente verschuldigd, dit bedraagt 10% van het totale factuur bedrag op de
derde herinnering en 20% bij van het totale factuur bedrag op de vierde herinnering.
Artikel 6 – Aansprakelijkheid
• De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband
houdt met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove
nalatigheid aan de zijde van de opdrachtnemer.
• De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer wordt
uitgekeerd.
• Medical Division B.V. is verzekerd bij VvAA onder relatienummer: 293420

Artikel 7 – Toepasselijk recht en geschillen
• Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van
toepassing.
• Geschillen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer is gevestigd.
Dit zijn de algemene voorwaarden van Medical Division B.V. zoals opgesteld op 01 oktober 2023.
A. Uzpak Eigenaar Medical Division

Close
Bericht ons